Vedtægter for Foreningen Drama2gi

Vedtaget på generalforsamling den 28. februar 2015

§1 NAVN

Foreningens navn er Drama2gi.

§2 HJEMSTED

Foreningens hjemsted er Aarhus og Odder.

Post sendes til:Drama2gi

c/o Joan Andersen

Ny Munkegade 96, 4. tv.

8000 Aarhus C

§3 FORMÅL

Foreningens formål er tredelt:

 1. at skabe teaterproduktioner
 2. at tilbyde dramaturgisk og anden sceneproduktionsmæssig bistand
 3. at afholde arrangementer, foredrag, kurser og undervisning i og omkring teater og kultur

Stk. 1 Gennem teatrets virke ønsker foreningen:

 • at se på teater og scenekunst med nye øjne
 • at opmuntre til fantasi, kreativitet og selvudfoldelse
 • at udvikle menneskers erfaringsområder, selvstændighed, arbejdsglæde og samarbejdsevne
 • at styrke menneskers selvtillid og ansvarlighed

Visionen er, at foreningen skal lave teater og kultur, fordi foreningen tror på, at mennesker udvikler sig gennem kreativitet.

§4 MEDLEMSKAB

Som medlem af foreningen får man mulighed for at deltage i foreningens tilbudte aktiviteter uden udgift eller med en markant rabat.

Stk. 1 Enhver, som er fyldt 18 år og har betalt kontingent til foreningen, samt tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens ledelse. Kontingent for eventuelt resterende periode tilbagebetales ikke (uanset ophørets årsag).

Stk. 3 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes på den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 4 Personer, der bidrager til foreningen (f.eks. som instruktør eller hjælper med lyd, lys, rekvisitter osv.) kan optages i foreningen uden kontingentbetaling. Der udfærdiges en kontrakt mellem denne person og foreningen.

§5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en gang årligt i februar eller marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. mail eller brev til samtlige medlemmer.

Stk. 1 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg pågældende år
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt (der kan ikke stemmes om, eller vedtages, noget under dette punkt)

Stk. 2 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4) skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggøres senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 På generalforsamlingen har hver stemmeberettiget én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle med medlemsstatus har stemmeret.

Afgørelser træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves der ved beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt en stemmeberettiget kræver det, kan afstemningen ske skriftligt.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Hensigten med afholdelse af en sådan generalforsamling skal angives af parten, der anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter bestyrelsen skriftligt har modtaget en anmodning herom.

Stk. 5 Efter generalforsamlingen udfærdiger referenten et referat, der underskrives af dirigenten, hvorefter dette kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

§6 LEDELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg (vælges om nødvendigt ved lodtrækning). Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen søges sammensat af personer, der teaterfagligt, kunstnerisk, ledelsesmæssigt, markedsføringsmæssigt, økonomisk og juridisk dækker foreningens behov.

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. De fastsætter de specifikke punkter, der delegeres til teaterlederen, Joan Andersen.

Ved ledelsesmæssige tvivlsspørgsmål er det teaterlederens pligt at inddrage bestyrelsen som øverste myndighed.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede i deres virke for foreningen. Dette er også gældende for andre aktive medlemmer, der bidrager med noget til foreningen. Frivilligt arbejde honoreres normalt ikke, men vil blive krediteret.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 3 medlemmer deltager.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 6 Udtræder et bestyrelsesmedlem før afslutning af dennes valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrelsen, som derefter genkonstituerer sig med ny rollefordeling indtil førstkommende generalforsamling.

§7 HÆFTELSE

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller teaterledelse nogen personlig hæftelse.

§8 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 1 Regnskabet fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 3 Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§9 FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan kun opløses ved 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Den eneste undtagelse er dog hvis stifteren, Joan Andersen, skulle afgå ved døden eller komme i uheldige omstændigheder og blive nødsaget til at ophæve foreningen, såsom at hun skulle miste sit arbejde.

Stk. 1 Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål og geografiske virke. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling.

Aarhus, 28.02.2015

Undertegnede giver som bestyrelsesmedlem hermed Joan Andersen bemyndigelse til at tegne teaterforeningen Drama2gi.

Birgitte AlmeKåre Andersen

Louise KirkegaardMette Thomsen